Успешно разпръскване на торове - РАПИД КБ ЕООД

Успешно разпръскване на торове

Изчислете своите допълнителни приходи с калкулатора на AMAZONE, както и спестеното количество тор при гранично разпръскване

AMAZONE предлага различни технически решения и сервизни услуги за оптимални настройки при разпръскването на торове. В случая прецизното дозиране, съобразено с нуждите, играе решаваща роля за спестяването на разходи и опазването на околната среда. Специално за разпръскването в граничните участъци на полето, тороразпръсквачките на AMAZONE са снабдени с изпитаната гранична система за разпръскване AutoTS с интегрирани дискове. С новия калкулатор за гранично разпръскване вече може да бъде изчислен допълнително генерираният приход с AutoTS в сравнение с конвенционалните системи за гранично разпръскване. Същият е достъпен онлайн на седем различни езика – https://amazone.de/de-de/grenzstreurechner/

Високи добиви и по синори/канавки – със стойностите за регулиране за торене при канавки от AMAZONE

Специалното оборудване за гранично разпръскване на AMAZONE е не само прецизно, но комфортно и гъвкаво. С AutoTS от кабината на трактора можете удобно да избирате между различните способи за гранично тороразпръскване: по краищата, на границите и в канавките. В зависимост от разположението на краищата на площите се използват различни видове настройки:

  • Ако например, полето, което подлежи на обработване, е в съседство с площ с подобна култура, то чрез разпръскване в краищата може да се приложи 100% от нормата на подаване до ръба на полето.
  • Ако директно до границата на полето има шосе или обществен път, просто се превключва в позиция за гранично разпръскване. Така максималната дължина на изхвърляне се намалява до границата на полето. По този начин се предотвратява изхвърлянето на торове отвъд границата.
  • Ако в непосредствена близост до земеделската земя има потоци, канавки, открити водни басейни или екологично насочени площи, чрез настройката за разпръскване край канавки се осигурява необходимото разстояние до границата на полето. Така околната среда е защитена и в същото време се постигат високи добиви в краищата на площите. 

В дългогодишни практически опити AMAZONE тества системата за  гранично разпръскване AutoTS. При тези мащабни полеви опити бяха зададени изкуствени граници на полетата в блоковете, за да се сведе до минимум влиянието на странични фактори, като по-сенчести площи, недостатъчно торене в продължение на години или конкурентна растителност, намаляваща водния ресурс, като жив плет и дървета. При тези опити системата AutoTS беше сравнена с други конвенционални технологии за гранично разпръскване в практически условия, при разстояние от транспортните трасета 24 метра и разделяне на количеството тор на три дози. При всяка отделна доза се използва съответно калциев амониев нитрат.

Равномерни посеви до границата на полето, благодарение на AutoTS

От резултатите от добивите следва, че при опитите върху външните 5 метра от парцелите има съществена разлика между различните варианти за гранично разпръскване. С помощта на конвенционалните методи за гранично разпръскване, в крайните участъци бяха постигнати средни добиви от около 68 % от референтния добив за съответната площ. С помощта на AMAZONE AutoTS в крайните участъци бе постигнат среден добив от 85 % от референтния добив. Следователно със системата AutoTS на AMAZONE се регистрира около 17 % повишение при добивите спрямо конвенционалното торене.

Модерната система за гранично тороразпръскване генерира повече приходи в сравнение с конвенционалните методи дори при малки парцели. Колкото по-малка или по-неправилна форма има един парцел, толкова по-голяма е зоната на граничните участъци.

Гранично разпръскване – прецизно торене до живи плетове, пътища и граници на парцели

С помощта на калкулатора за гранично разпръскване на AMAZONE и въвеждането на стойности за добиви и приходи за различните отглеждани култури, лесно се изчисляват допълнителните приходи, които могат да бъдат постигнати.

Освен по-високите приходи от граничните участъци AutoTS гарантира редуциране на количеството тор, прилагано извън краищата на обработваемата площ, като по този начин се щади околната среда.


Принцип на действие на AutoTS: два начина за разпръскване на торовете. Нормално торене – дълга лопата. Гранично торене – къса лопата

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за нашия бюлетин

Scroll to Top